Compensatie mogelijkheden in de Corona Crisis

Scroll down for English version

Gewaardeerd lid,

Onze centra zijn nu ruim 3 weken gesloten van overheidswege en de sluiting duurt in ieder geval tot 28 april. Wij hebben echter niet stilgezeten en hebben hard gewerkt aan mogelijkheden zodat je thuis van onze diensten gebruik kunt blijven maken.

Jullie steun wordt zeer gewaardeerd! Daarmee bemoedigen jullie ons en brengen vreugde bij onze teams in deze zeer lastige tijden. Wij kijken er naar uit iedereen weer spoedig te ontvangen op onze vestigingen.

Juist belangrijk dat je nu blijft bewegen!

Het is belangrijk dat je blijft bewegen, zelfs nu je niet naar onze centra kunt komen! Als je alleen maar stil zit gaat je conditie hard achteruit. Door te blijven bewegen gaat je lichaam niet in een ‘stand-by modus’, houd je je conditie op peil en blijf je fit.

Compensatie: Virtuele lessen zodat je thuis blijft sporten

Ter overbrugging van deze verplichte ‘thuiszit’ periode biedt Newstyle jou verschillende manieren aan om te kunnen blijven bewegen. Wij doen dit via onze virtuele, Online lessen:

On Demand, 24 uur per dag en wanneer jij maar wilt

Live Stream lessen
Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid dagelijkse Live stream lessen te volgen via onze Facebook pagina.
https://www.facebook.com/newstylehealthcenters

De komende tijd blijft ons online aanbod groeien. Houd ons Youtube kanaal en onze Facebook pagina goed in de gaten voor het aanbod en de lessen. Uiteraard kun je altijd op onze website terecht voor de links.

FAQ Corona special

Hier zie je antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht jouw vraag hier niet tussen zitten dan kun je altijd contact opnemen met onze afdeling ledenadministratie te bereiken via: ledenadmin@newstylehealthcenters.com 

Expliciete oproep Overheid om Sportscholen door te betalen

Minister van Sociale zaken Wouter Koolmees “chef arbeidsmarkt” heeft ons expliciet opgeroepen om de sportscholen door te betalen. In een interview van het Algemeen Dagblad heeft hij gezegd “wij zorgen als overheid dat jouw salaris wordt doorbetaald, dan hoop ik dat mensen de verantwoordelijkheid nemen om anderen te helpen deze lastige periode door te komen”.

Het interview kun je hier teruglezen: interview Minister Koolmees.
Het merendeel van onze leden heeft deze duidelijke en expliciete oproep niet eens nodig gehad. In deze lastige meest lastige periode heb je de mogelijkheid ons te blijven ondersteunen. Wij zijn jou hier ontzettend dankbaar voor! Jullie reacties zijn dan ook hartverwarmend!

Compensatie mogelijkheden

Natuurlijk begrijpen wij dat deze tijden ook spannend zijn voor jou.
Wij hopen dat je gehoor geeft aan de oproep van minister Wouter Koolmees om ons te blijven steunen.

Onze compensatiemogelijkheden vind je hier.

De meest gestelde vragen vind je hier.

Wij bieden je in totaal 4 opties:

Optie 1. Steun Newstyle Optimaal
Ik betaal mijn contributie door en steun hiermee Newstyle zolang deze van overheidswege gesloten blijft. Ik geef hiermee gehoor aan de overheidsoproep. Ik hoef zelf geen compensatie, maar investeer in mijn Newstyle club, medewerkers en freelancers.

Optie 2: Steun Newstyle

  • A. Ik steun Newstyle door mijn contributie 100% te blijven betalen tot jullie weer open zijn. De ingangsdatum is de datum van doorgeven tot de heropening van de centra. Na opening mag Newstyle de contributie in zes maandelijkse termijnen als korting in mindering brengen op mijn lidmaatschap.
  • B. Ik steun Newstyle door mijn contributie 50% te blijven betalen tot jullie weer open zijn. De ingangsdatum is de datum van doorgeven tot de heropening van de centra. Na opening mag Newstyle de contributie in zes maandelijkse termijnen als korting in mindering brengen op mijn lidmaatschap.

Optie 3: Opschorting (Bevriezen abonnement) 

Ik wil mijn abonnement opschorten tot heropening. Vanaf de datum van doorgeven, totdat wij onze deuren weer kunnen openen, betaal ik geen contributie.

Optie 4: Hulp Newstyle gevraagd
Ik zit door de huidige omstandigheden in financiële problemen en contributie betalen is nu lastig. Graag overleg ik met Newstyle wat mijn mogelijkheden zijn, omdat ik graag gebruik wil blijven maken van de optie om thuis te sporten via de door jullie aangeboden online lessen.

Is optie 4 bij jou van toepassing, dan kun je ons mailen en denken wij graag met je mee! Stuur je mail naar: ledenadmin@newstylehealthcenters.com

Wat doen jullie nu jullie gesloten zijn?
Onze medewerkers zijn achter de schermen hard bezig om de sportscholen extra schoon te maken, van onderhoud te voorzien en natuurlijk onze administratie bij te werken. Het kan zijn dat wij via een van onze medewerkers telefonisch contact met jou opnemen.

Stay safe and healthy!

Team Newstyle

Dear valued member,

Our centers have now been closed for over 3 weeks due to the imposed governmental regulation, and the closure will last until April 28th. However, we have not been idle and have worked hard on possibilities so that you can continue to use our services at home.

Your support is greatly appreciated! In doing so, you encourage us and bring joy to our teams in these very difficult times. We look forward to receiving everyone at our branches again soon.

It is important that you keep in motion!

It is important that you keep in motion, even though you cannot come to our centers! If you just sit still, your condition deteriorates. By keeping mobile, your body does not go into a ‘standby mode’, you maintain your fitness and stay fit.

Compensation : Virtual lessons so you can keep exercising at home

To bridge this mandatory “home sitting period”, Newstyle offers you different ways to keep moving. We do this through our virtual, online lessons:

On Demand, 24 hours a day and whenever you want 

Live Stream lessons
In addition, via our daily Live Stream lessons
https://www.facebook.com/newstylehealthcenters

Our online lesson selection will continue to grow in the near future. Keep a close eye on our Youtube Channel an our Facebook page.  As always, you can visit our website for the links.

FAQ Corona special

Here you will find answers to the most frequently asked questions. If your question is not included, you can always contact our member administration department via: ledenadmin@newstylehealthcenters.com 

Explicit government call to continue to pay for Gyms
The Minister of Social Affairs, Wouter Koolmees “chief labour market”, has explicitly called on us to pay the gyms throughout the mandatory closure. In an interview with the Algemeen Dagblad he said ‘we as a government ensure that your salary is paid, then I hope that people take the responsibility to help others get through this difficult period’.

You can read the interview here:  interview Minister Koolmees.
Most of our members did not even need this clear and explicit call. In this most difficult period, you have the opportunity to continue to support us. We are very grateful for this! Your reactions are heartwarming!

Compensation options

Of course, we understand that these times are tense for you too. We hope that you will respond to Minister Wouter Koolmees’ call to continue to support us.

Our compensation options can be found here.

The most frequently asked questions can be found here.

We offer you a total of 4 options

Option 1. Optimal Newstyle Support 
I will pay my membership fee and support Newstyle as long as government imposed closure is in place. I hereby respond to the government call. I don’t need compensation myself, but invest in my Newstyle club, employees and freelancers. ers.

Option 2:  Newstyle support

  • A. I support Newstyle by continuing to pay 100% of my membership fee until you’re open again. The effective date is 16 March 2020 until at least 28 April 2020. After opening, Newstyle may deduct the paid fee over this period in six monthly instalments as a discount.
  • B. I support Newstyle by continuing to pay 50% of my membership fee until you’re open again. The effective date is 16 March 2020 until at least 28 April 2020. After opening, Newstyle may deduct the paid fee over this period in six monthly instalments as a discount.

Option 3. Suspend (freeze) my subscription 
I want to suspend my membership until Newstyle reopens. From my e-mail respons date until we open our doors again, I will not pay the membership fee.

Option 4. Request our help

I am experiencing financial difficulties due to the current circumstances and paying any membership fee now would be irresponsible. I would like to discuss with Newstyle what my options are because I would like to continue to use the option to exercise at home through the online lessons you offer.

If option 4 applies to you, you can email us and we would like to think along with you!
ledenadmin@newstylehealthcenters.com

What are you doing now that you’re closed? 
Our employees are working hard behind the scenes to clean the gyms, provide maintenance and of course update our administration. It may be that one of our employees contacts you by telephone.

Stay safe and healthy! Team Newstyle