fbpx
  • Algemene Voorwaarden

    Uitgave 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Social Media

Algemene Voorwaarden

Uitgave 2020

Newstyle Healthcenters is een niet gesubsidieerd, particulier instituut voor recreatie, ontspanning en sport. Newstyle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30264037 en in Leiden onder nummer 58780823.

Inschrijving
Contracten met Newstyle zijn geldig vanaf de datum van ondertekening of digitale ondertekening van het inschrijfformulier. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaart het clublid zich akkoord met de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden. Tevens verklaart het clublid de huisregels binnen Newstyle te zullen naleven. Bij een geldige inschrijving wordt aan het clublid een ledenpas uitgereikt. Bij inschrijving op een vestiging dient een geldig legitimatiebewijs en de bankpas van de rekening waarvan de betalingen gaan plaatsvinden te worden getoond. Tevens dient een machtigingsformulier voor autorisatie tot incasso te worden ingevuld en ondertekend. De inschrijfkosten zijn eenmalig, zolang uw persoonsgegevens in het ledenbestand geregistreerd blijven. Iedere wijziging in het lidmaatschap met betrekking tot het abonnement, zoals overstappen op een ander abonnement, leidt tot € 2,50 administratiekosten.

Bij inschrijving moeten de kosten van de eerste termijn en het inschrijfgeld worden voldaan.

Het clublid is verplicht wijzigingen in persoonsgegevens en bankgegevens direct door te geven aan Newstyle.

Bij vooruitbetaling van een 52 of 104 weken abonnement ontvangt het lid 10% korting. Deze korting is voor leden met een actief abonnement alleen van toepassing wanneer een lid opnieuw een verbintenis voor 52 of 104 weken aangaat. Deze korting is niet van toepassing op het studentenhuis abonnement en actieabonnementen.

Minderjarigen
Bij Newstyle kan er worden gesport vanaf 14 jaar. Tot 16 jaar kan een lid zich niet zelfstandig inschrijven en kan er alleen worden gesport onder begeleiding van een ouder of voogd die ook lid is van Newstyle. Bij clubleden tussen de 16 en 18 jaar moet bij zelfstandige inschrijving altijd een ouderverklaring worden getekend.

Beëindiging en opschorten abonnement
Het contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement en gaat na deze periode stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen van het contract voor bepaalde tijd moet minimaal 1 maand voor de laatste termijn gebeuren. Opzeggen kan aan de balie van elke Newstyle vestiging, door ondertekening van een uitschrijfformulier of via een mail naar de ledenadministratie.

Het beëindigen van een abonnement is alleen mogelijk wanneer er geen betalingsachterstand is. Bij uitschrijving ontvangt u een uitschrijfbewijs of een bevestigingsmail.

Tussentijdse beëindiging van het contract kan alleen: a) op aantoonbare medische grond, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand . b) bij verhuizing buiten een straal van 15 km rond een Newstyle vestiging (met een kopie van de inschrijving op het nieuwe adres), met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Hiervoor brengen wij tevens een afkoopsom van € 35,00 in rekening.

Een 1 persoons abonnement kan 3 keer per kalender jaar worden opgeschort voor totaal maximaal 12 weken. Opschorten buiten de 12 weken gaat in overleg. Opschorten is niet van toepassing op abonnementen waar meerdere personen aan gekoppeld zijn, basic abonnementen, actie abonnementen, rittenkaarten en tijdens gratis periodes. De prijs van een opschorting bedraagt € 5,00 per keer.

VIP pakket
Afname van een VIP pakket wordt apart vermeld op het inschrijfformulier. Alleen nieuwe leden ontvangen gedurende één termijn van 4 weken gratis het VIP pakket. U kunt gedurende deze periode besluiten of u dit pakket wilt blijven gebruiken. Wilt u het pakket niet behouden, dan dient u dit binnen 4 weken na het afsluiten van het abonnement aan te geven bij de balie of de ledenadministratie conform artikel 3. Bij niet tijdig opzeggen loopt het VIP pakket door gedurende 12 weken waarna het overgaat in een contract voor onbepaalde dat maandelijks opzegbaar is.

Wijzigingen
Newstyle is te allen tijde bevoegd de termijnen, openingstijden, het activiteitenrooster, de huisregels en de prijzen te wijzigen. Bij prijsverhogingen, behalve wettelijke prijsverhogingen en de normale jaarlijkse indexering, en bij andere wijzigingen van betekenis ten nadele van het clublid, heeft deze het recht de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden, waarbij het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. Administratiekosten, afkoopsommen of dergelijke zijn in zulke gevallen niet van toepassing.

Groepslessen en registratie aanwezigheid.
Het reserveren van groepslessen en kinderoppas kan tot 2 weken vooruit tot maximaal 3 keer voor dezelfde les op dezelfde vestiging. Bij het niet tijdig afmelden, dat is één uur voor aanvang van een gereserveerde groepsles, ontvangt u de eerste keer een waarschuwing. Vanaf een tweede keer niet tijdig afmelden is een boete verschuldigd van telkens € 9,50, ongeacht welke les op welke vestiging. Deze boete wordt per incasso geïnd. U dient bij ieder bezoek in te scannen met uw ledenpas of zich te melden aan de balie.

Acties
Newstyle heeft het recht acties te voeren en kortingen aan te bieden. Alle nieuwe leden en leden, die langer dan 6 maanden geen abonnement hebben afgenomen, komen hiervoor in aanmerking. Onder actieabonnementen vallen abonnementen die tegen een voordelig tarief of voorafgegaan door een gratis periode worden aangeboden. Wanneer het actieabonnement overgaat in een contract van onbepaalde tijd, zie art. 3, vervalt de eventuele korting en is het 4 wekelijks tarief conform de prijslijst van toepassing. Dit alles tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden.

Bij tussentijdse opzegging conform art. 3 a. en b. worden eventuele naar aanleiding van acties of vooruitbetaling genoten kortingen teruggevorderd.

Betalingswijze
Betaling kan uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso. Op de bankrekening van het clublid moet voldoende saldo staan. Afrekenen van abonnementen waarop een 4 wekelijks tarief van toepassing is, geschiedt op basis van een systematische calculatie. Dit houdt in dat bij een jaar overeenkomst, het aan het abonnement gekoppelde tarief in dertien termijnen zal worden geïncasseerd. Bij het niet tijdig voldoen van uw contributie of bij onrechtmatig storneren van uw verschuldigde contributie ontvangt u een ingebrekestelling voor de achterstallige contributie. Bij het wederom niet voldoen van de openstaande posten binnen 14 dagen na de ingebrekestelling, bent u in verzuim en wordt de vordering op u uit handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 exclusief de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Deze komen voor rekening van het clublid.

Aansprakelijkheid
U sport op eigen risico. Newstyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van wat er in de beschikbare kluisjes wordt gedeponeerd. De directie en het personeel zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die het clublid zouden kunnen overkomen. Ieder lid is verantwoordelijk voor verantwoord gebruik van de Newstyle fitness  apparatuur. Bij twijfel dient u een afspraak te maken met een van onze begeleiders. U bent te allen tijde verplicht aanwijzingen van ons personeel op te volgen.

Eventuele ongevallen dienen binnen 24 uur na de gebeurtenis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de directie.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Blijf bewegen bij Newstyle

Wegens de Corona maatregelen is binnen sporten tot en met 15 maart 2021 tijdelijk niet mogelijk. Natuurlijk kunt u blijven gebruik maken van ons online aanbod en ons outdoor aanbod.

Outdoor Fitness

Kom buiten sporten bij Newstyle. Bekijk het outdoor fitness rooster van uw club in de MyLogifit app.

Graag verwijzen wij u door naar het laatste nieuws en onze Facebook en Instagram pagina.