Compensatiemogelijkheden & Aanbod Groepslessen

Scroll down for English version

Compensatiemogelijkheden

Onze centra zijn per 1 juli heropend! Dit betekent dat u weer gebruik kunt maken van onze faciliteiten en diensten, uiteraard conform RIVM-maatregelen. (Let op: u dient te reserveren voor Vrij Fitness via de My Logifit App of onze website. De handleiding voor deze app vindt u hier.)

Tijdens de gedwongen sluiting door het corona-virus hebben wij u compensatiemogelijkheden geboden. Deze compensatie-opties waren bedoeld voor de periode waarin wij noodgedwongen gesloten waren. Nu onze centra weer geopend zijn, hebben wij de mogelijkheid tot het aanvragen van compensatie beëindigd. U kunt uw keuze niet meer doorgeven.

Graag informeren wij u over uw abonnement:

UW ABONNEMENT

 • Heeft u ons optimaal gesteund?
  Wij danken u zeer hartelijk voor uw steun!
 • Heeft u voor de 50% of 100% optie gekozen?
  Uw abonnementsgeld van eind juni hebben wij niet geïncasseerd. Vanaf de incasso van eind juli verrekenen wij de korting over uw abonnementskosten over zes eerstvolgende termijnen van vier weken. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover.
 • Heeft u uw abonnement opgeschort?
  Dan is uw abonnement per 1 juli weer geactiveerd, tenzij u iets anders heeft afgesproken met onze ledenadministratie. U kunt reserveren zodra uw opschorting is afgelopen.
 • Heeft u een VIP-pakket?
  Vooralsnog zullen wij de kosten van de VIP-pakketten niet incasseren, tenzij u gebruik maakt van de kinderopvang.

Achterstand ledenadministratie

Helaas hebben wij te kampen met een achterstand op onze ledenadministratie, waardoor nog niet alle verzoeken tijdig beantwoord zijn. Natuurlijk bieden wij hiervoor onze excuses aan. U kunt er vanuit gaan dat wij alle verzoeken in behandeling nemen. Mogelijk compenseren wij u met terugwerkende kracht. U ontvangt hier altijd persoonlijk bericht van.

Aanbod groepslessen

Met de heropening van de centra bieden wij ook weer (indoor) groepslessen aan. Ons aanbod is echter nog wel beperkt, vanwege regelgeving en hygiënestandaarden die vanuit RIVM zijn opgelegd. Wij doen ons best om het aanbod zo compleet mogelijk aan te bieden, maar niet op alle vestigingen is dit mogelijk. Mocht u normaliter meedoen aan groepslessen die wij momenteel (nog) niet aanbieden, dan kunt u uw abonnement opschorten.

Sportieve groet,

Team Newstyle

Compensation options & (indoor) fitness classes

Compensation options

Our centres have reopened as per July 1st! This means you are once again able to utilise our facilities and services, while keeping into account the RIVM-measures. (Pay attention: you need to reserve a spot for Vrij Fitness via the My Logifit app or the Newstyle website. The instruction manual for the app can be found here.)

During the compulsory closing because of the corona-virus we have offered you several compensation options. These compensation options were meant for the period in which our centres were compulsory closed. Now that our centres have reopened, we have terminated the option to request compensation.

You are no longer able to communicate your compensation of choice.

We would like to inform you about your subscription:

YOUR SUBSCRIPTION

 • Did you support Newstyle optimal?
  We thank you a lot for all your support!
 • Did you support Newstyle with the 50% or 100% option?
  We did not collect your contribution at the end of June. Starting the end of July, we will start deducting again. We will pay you back the amount you have paid during the time the centres were closed. We will do this by spreading the amount and applying this as a discount over the upcoming six instalments of 4 weeks. You will receive more information about this shortly.
 • Did you freeze your subscription?
  We reactivated your subscription per the first of July, unless you came to another agreement with our member administration department.
 • Do you have a VIP add-on?
  For the time being we will not collect the payment of the VIP add-on, unless you are utilizing the day-care.

Backlog Membership Administration

Unfortunately we still have a backlog in our administration, which means we were not able to answer all of your questions in time. We are very sorry for the inconvenience. You can be sure we will answer your e-mail. Possibly we will compensate you retroactively. You always receive a personal message if this is the case.

Fitness classes

With the reopening of our centres, we also offer (indoor) fitness classes again. Our fitness class offer is, however, limited, because of the regulations and hygiene standards imposed by the RIVM. We are doing our best to provide a schedule that is as complete as possible. If you normally join a specific class that we sadly are unable to offer currently, we are able to temporarily pause your subscription.

Kind regards,

Team Newstyle